اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

انتخاب اعضای هیات مدیره انجمن جوانان استان تهران

صورت مشروح مذاکرات بدون توقف (نان استاپ) جلسه سوم

صورت مشروح مذاکرات بدون توقف (نان استاپ) جلسه دوم

باران امید

توسط اتاق بازرگانی ایران ابلاغ شد

بیانیه شماره ۱ سفیران باران

اتاق جوانان استان تهران تاسیس می‌شود

“جوان؛ سرمایه، به شرط فرصت حضور”

نامزدهای انتخابات هیات مدیره برنامه خود را ارائه می‌کنند

اعلام موجودیت سفیران باران

مقاله دیگری نیست