تشکلهای صنفی

تشکلهای صنفی : ظرفیت های پیدا و پنهان

تشکلهای صنفی بررسی ظرفیت های پیدا و پنهان

در بین مدیران امروز کشور، کمبودی از  لحاظ سطح تحصیل و اطلاعات عمومی احساس نمی شود. همانطور که در آمارهای رسمی نیز منعکس می گردد ایران در بین چند کشور برتر دنیا از نظر سطح تحصیل عالی است، تشکلها نیز به طبع سایر مجموعه ها در سطح مدیران عالی نیاز به آموزش ندارند بلکه احتیاج اصلی امروز ما یادآوری آموخته ها است و تنها منظور نگارنده از نگارش این یادداشت ذکر نکات کلیدی و حساسی است که باید در یک تشکل به آن توجه گردد.

نکات کلیدی و حساس در تشکلهای صنفی

– ظرفیت های استخراجی :

توانایی یک تشکل برای تجهیز منابع مادی و معنوی در محیط داخلی و پیرامونی برای تامین منافع اعضاء گویند و می توان این تعریف را اینگونه تفسیر نمود که یک تشکل باید توانایی امکان استخراج منابع مختلف در اختیار خود را داشته باشند بطور مثال با برگزاری جلسات مستمر و مفید برای اعضای خود ضمن بررسی و تدوین راه حل مشکلات پیشروی اعضاء نسبت به احصاء کادر مدیریتی خود از بین اعضای فعال اقدام و ضمن تربیت نیروی متخصص، مدیر و مدبر از هزینه های اضافه جلوگیری و ضمن مشارکت دادن به اینگونه افراد گردش آزاد اطلاعات و سمت ها را نیز فراهم نماید.

– ظرفیت های تنظیمی :

یک تشکل با ارائه طرح های اجرایی و تدوین مقررات، بخشنامه ها و قوانین در یک مجموعه چه مقررات داخلی و چه خارجی و ایجاد توازن بین اعضاء می تواند ضمن کنترل رفتارهای تجاری از رقابت منفی و ایجاد زیان گروهی جلوگیری نماید و در مرحله بعد با ایجاد همگرایی بیشتر بین اعضاء التزام به قوانین را در تشکل افزایش دهد.

– ظرفیت های توزیعی :

یک تشکل می تواند با ارائه خدمات عادلانه و تقسیم منصفانه شرایط، امکانات و سمتها بین اعضاء بنحوی اقدام نماید تا دیگر اعضاء تلاشی برای اقدامات تخریبی بر علیه آن انجام ندهند و ضمن جلوگیری از انشقاق با ایجاد منزلت اجتماعی برای تشکل از سرمایه اجتماعی موجود برای تمام اعضاء بصورت متوازن استفاده گردد.

– ظرفیت های نمادین یا سمبلیک :

ایجاد سمبل در تشکل و رشد احترام به نمادها و تعلقات معنوی و تلاش برای اجماع هدفدار بر روی مشترکات و نه افتراقها باعث خواهد شد تا تشکلها از مقبولیت و مشروعیت بیشتری برخوردار گردند.

اگر بخواهیم از همفکری های گروهی در داخل یک صنف صیانت، و تلاش نماییم تا توانایی چانه زنی تشکل را بیشتر از پیش نماییم همه باید بیاد بیاوریم که ظرفیتهای پنهان تشکل های صنف خود را احیاء و برای استفاده از آن در کنار ظرفیتهای پیدا اهتمام به خرج دهیم تا با استمرار و استحکام بخشیدن به ظرفیتها، تعالی بخش خصوصی در این مقطع تاریخی سخت و محدودیتهای مالی فراوان را دانبال کنیم.

مشاهده سایر تحلیل های اقتصادی در سایت مهدی زاهدی اول

دیدگاهتان را بنویسید