اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

مصاحبه با رادیو ایران برنامه ایران امروز

چهارمین مراسم امین الضرب دی ماه ۱۳۹۸

نهمین رویداد بدون توقف (نان استاپ)

ورود استارتاپ ها به اتاق بازرگانی

مطالبه جوانان از اتاق بازرگانی

رویدادی برای تبادل نظر بین جوانان در سفیران باران

ملاقات هیات مدیره انجمن جوانان با رییس اتاق تهران

همه می آییم

همه می آییم

گزارش تصویری انجمن جوانان