من و فرزندم

موضوع رویدار

oرفتار کودکم را چگونه مدیریت کنم ؟
oچگونه کودکی مستقل و قوی داشته باشم؟
oچگونگی تعادل بین کار و فرزند؟
oچگونگی ایجاد رابطه صحیح با کودکم؟
oبا همراه نبودن همسرم در مورد بچه ها چه کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید