شیر، ماست و خامه پاستوریزه

۱- انواع تولیدات:

ردیفتولیداتمشخصات فنی ظرفیت اسمی
۱شیر پاستوریزهمطابق با استاندارد ملی ۹۳، هموژنیزه با ۵/۲ درصد چربی۵۵۰۰ تن
۲خامه پاستوریزهمطابق با استاندارد ملی ۱۹۱، هموژنیزه با ۳۰ درصد چربی۲۵۵ تن
۳ماستمطابق با استاندارد ملی ۶۹۵، کم چربی ا ۲ درصد چربی۲۵۰۰ تن

 

۲- فرآیند تولید :

 

۱) خنک کردن

۲) ذخیره کردن شیر

۳) کلاریفیکیشن

۴) حرارت دادن اولیه

۵) تعدیل چربی شیر

۶) هموژناسیون

۷) پاستوریزاسیون

۸) اضافه کردن مایه ماست

۹) پر کردن در ظروف

۱۰) گرم خانه

۱۱) سرد خانه

۱۲) تانک ذخیره خامه

۱۳) بسته بندی

 

۳- ویژگیهای فرآیند، نکات فنی و شرایط عملیاتی:

۱- دریافت شیر:

شیر پس از توزین و انجام آزمایش های اولیه در ارتباط با عدم ترشیدگی یا عدم مخلوط بودن با آب و مواد دیگرتحویل و در یک مخزن مکعبی به گشایش حدود ۵ هزار در لیتر پس از عبور از فیلتر اولیه تخلیه می گردد.

۲-خنک کردن:

شیر تحویل شده توسط یک پمپ از مخزن شیر به مبدل های حرارتی (plare cooler ) انتقال می یابد و توسط یک پمپ از مخزن شیر به مبدل ها حرارت آن به حدود ۵ درجه سانتیگراد تقلیل می یابد.

۳- ذخیره کردن:

از آنجایی که تمامی شیر دریافت شده امکان انتقال را به خط تولید ندارد در تانک های ذخیره جهت انتظار به خط تولید ذخیره می گردد.

۴- کلاریفیکیشن «Clasrification » :

در این مرحله نا خالصی های همراه شیر، گرد و غبار غیره توسط دستگاه کلاریفیکیشن از شیر جدا می گردد.

۵- حرارت دادن اولیه :

در این مرحله شیر ضمن عبور از مبدل های حرارتی درجه حرارت آن به ۴۵-۴۰ درجه سانتیگراد افزایش می یابد و جهت مراحل بعدی آماده سازی می گردد.

 

 

۶- تعدیل چربی شیر:

از آنجایی که میزان چربی شیر بسته به نوع دام، نژاد، زمان شیردهی می تواند بین ۵/۷-۵% تغییر نماید جهت یکنواخت کردن میزان ۵/۲ % شیر را از دستگاه سپراتور عبور می دهند تا بوسیله نیروی گریز از مرکز مقدار چربی اضافی شیر جدا گردد، ظرفیت سپراتورهای مربوطه بستگی به ظرفیت واحد دارد و معمولاً ظرفیت آن ۵۰۰۰ لیتر در ساعت می باشد چربی اضافی شیر به شکل خامه از شیر جدا می گردد.

۷- هموژناسیون:

در این مرحله به لحاظ جلوگیری از خروج چربی شیر از بافت شیر توسط یک دستگاه هموژنیز تحت فشار ۲۰۰ بار همگن گشته و مجدداً به مبدل حرارتی
( پاستوریزاتور) برمی گردد.

۸- پاستوریزاتور:

شیر در این مرحله توسط بخار دمای شیر به ۷۲ درجه سانتیگراد افزایش داده می شود و پس از ماندن به مدت ۱۵ ثانیه در این دما پاستوریزه می گردد در بخش دیگری از این دستگاه توسط آب سرد، سرد گردیده و دمای آن به ۵ درجه سانتیگراد کاهش داده می شود و شیر پاستوریزه یا در یک مخزن ذخیره شده و یا اینکه مستقیماً جهت بسته بندی به دستگاه بسته بندی هدایت می گردد، دستگاه پاستوریزاتور جهت کنترل دقیق عملیات پاستوریزاسیون شیر دارای یک سیستم کنترلی می باشد که این سیستم در صورتی که حرارت لازم و یا زمان لازم جهت پاستوریزاتور ایجاد نشده توسط یک By pass شیر را مجدداً به ورودی دستگاه پاستوریزاتور هدایت می نماید.

۹- بسته بندی شیر :

در این مرحله شیر پاستوریز شده بسته به نوع بسته بندی آن (شیشه) به داخل دستگاه بسته بندی هدایت می گردد و در بطری های نیم لیتری پر و بسته بندی می گردد، لازم به توضیح است که شیشه های خالی شیر توسط دستگاه بطری شور بطور همزمان از جعبه های شیر توسط دستگاه Uncaser خالی می گردد و سپس توسط یک نوار نقاله به دستگاه بطری شور هدایت شده و شیشه های خالی در دستگاه بطری در تانکهای سود کاستیک گرم غوطه ور شده و عملیات شستشو انجام می گردد و سپس شیشه ها توسط آب تمیز آبکشی می گردد.

۱۰- در این مرحله شیشه های شیر پر شده توسط دستگاه Case Packer و یا به صورت دستی در داخل سبدهای شیر قرار داده شده و سپس به سرد خانه جهت توزیع انتقال می یابد.

۱۱- تانک ذخیره خامه:

خامه جدا شده از مرحله (۶) دستگاه سپراتور به داخل تانک خامه گیر جهت عملیات بعدی ذخیره می گردد.

۱۲- پاستوریزاسیون خامه:

پس از تعدیل میزان چربی خامه، خامه به دستگاه پاستوریزاسیون هدایت می گردد و در درجه حرارت ۸۲ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ ثانیه پاستوریزه شده و جهت بسته بندی به دستگاه بسته بندی هدایت می شود.

۱۳- بسته بندی خامه:

در این مرحله بته به نوع دستگاه بسته بندی خامه پاستوریزه شده به آن هدایت می شود و سپس در بسته های ۲۵۰ گرمی در ظروف پلیمری و یا ظروف تتراپک بسته بندی می شود و سپس در سبدهای خامه قرار داده شده و جهت توزیع به انبار سرد خانه واحد انتقال می یابد.

۱۴- تهیه ماست:

 جهت تولید ماست شیر پاستوریزه شده به داخل تانک ماست هدایت می گردد و درجه حرارت آن تا حدود ۴۵ درجه سانتیگراد کاهش می یابد سپس مایه ماست به آن اضافه شده و توسط همزدن تانک کاملاً با شیر مخلوط می گردد.

۱۵- پر کردن شیر مایه زده شده در ظروف :

در این مرحله شیر مایه زده شده توسط یک دستگاه پرکن در داخل ظروف توموپلاستیکی ۲۵۰ گرمی، ۵۰۰ گرمی و یا ظروف بزرگتر پرشده و دربندی می گردد.

۱۶- گرم خانه:

شیر مایه زده شده بسته بندی شده جهت تولید ماست به گرم خانه با درجه حرارت ۴۳-۴۵ درجه سانتیگراد انتقال داده می شود و عملیات لاکتیکی و تولید ماست ظرف مدت ۴-۳ ساعت انجام می گیرد و سپس ظروف ماست جهت توزیع به سرد خانه واحد منتقل می گردد.

۴- ماده اولیه اصلی :

ردیفمواد اولیه اصلیمشخصات فنیمصرف سالیانهتأمین
۱شیربه صورت خام و بعنوان ماده اصلی۸۴۰۰ تن 
۲سودسوزآورمحلول جهت شستشو۳۰ تن  
۳اسید نیتریکمحلول جهت شستشوی بطری های شیر۲۱ تن  
۴هیپوکلریت سدیممحلول جهت تصفیه آب و شستشوی بطری ها ۱ تن  
۵ورق آلومینیومبه صورت فویل جهت درب بندی ماست و خامه و بطری های شیر پاستوریزه ۸۰/۱۲ تن  
۶بطریشیشه های نیم لیتری بعنوان جبران ضایعات بسته بندی شیر۲۰۰۰ عدد 
۷بسته های پلاستیکی۲۵۰ سانتیمتر مکعبی جهت بسته بندی ماست و خامه۵۶ تن  
۸جعبه (سبد)پلاستیکی ۲۰ خانه برای حمل و نقل بطری های شیرپاستوریزه و بعنوان ضایعات شیر ۱۰۰ عدد 
۹جعبه (سبد)پلاستیکی ۶۰ خانه برای حمل و نقل ماست و خامه و بعنوان جبران ضایعات ۳۵ عدد 

 

۵- ماشین آلات و تجهیزات اصلی( فرآیند تولید، آزمایشگاه و تعمیرگاه):

ردیفماشین آلات و تجهیزات مشخصات فنیتعدادتأمین
۱تانک دریافت و نگهداری شیر خامتجهیزات خارجی شامل پمپ سانتریفوژ، فیلتر دوبل، مبدل حرارتی، بیدون شور، تانک ذخیره شیر۱ 
۲تانک دریافت و نگهداری شیر خامتجهیزات داخلی شامل نوار نقاله ترازوی شیر دریافتی  و تانک واسط۱ 
۳دستگاه پاستوریزاسیونتجهیزات خارجی شامل پمپ سانتریفوژ، مبدل، کویل، سپراتور و هموژنیزر۱ 
۴دستگاه پاستوریزاسیونتجهیزات داخل شامل تانک تنظیم کننده (پلانس) یکصد لیتری۱ 
۵تانک نگهداری شیر پاستوریزهتجهیزات خارجی شامل پمپ سانتریفوژ، بطری شور، جعبه، بطری پرکن۱ 
۶تانک نگهداری شیر پاستوریزهتجهیزات داخلی شامل تانک نگهداری شیر پاستوریزه (ده متر مکعبی) با کلیه لوازم۱ 
۷تجهیزات بسته بندی ماست تجهیزات خارجی شامل پمپ سانتریفژ، مبدل، پرکن، درب بند، گرم کننده۱ 
۸تجهیزات بسته بندی ماستتجهیزات داخلی شامل تانک شیر (ده مترمکعبی) تانک فرآیند ۵۰۰ لیتری۱ 
۹تجهیزات بسته بندی خامهتجهیزات خارجی شامل پمپ سانتریفوژ ۱۰۰۰ لیتری در ساعت باتوان ۷۵/۰ کیلووات۱ 
۱۰تجهیزات بسه بندی خامهتجهیزات داخلی تانک فرآیند یک مترمکعبی، دوجداره همزن دار۱ 
۱۱واحد شستشو در محلتجهیزات خارجی شامل پمپ سانتریفوژ یک مترمکعبی و ۲/۲ کیلووات و دستگاه تمیز کننده با ۸ برنامه۱ 
۱۲واحد شستشو در محلتجهیزات داخلی شامل تانک شیر کولاسیون۲۰۰ لیتری۱ 
۱۳واحد سرما سازیکمپرسور آمونیاکی، کنانسور اوپراتور، اوپراتور برای دو سال کار نرمال دستگاه های خارجی۱ 
۱۴لوازم یدکیبرای دو سال کار نرمال دستگاه های خارجی۱ 
۱۵تجهیزات آزمایشگاهیدر حد لزوم۱ 

  

۶- تعداد کارکنان:

مدیریتکارشناسیتکنسینکارگرماهرکارگرسادهکل کارکنان
۱۱۲۸۷۲۶

 

۷- کل انرژی مورد نیاز:

توان برق(کیلووات)آب روزانه(مترمکعب)سوخت روزانه(گیگاژول)
۲۰۶۱۲۰۲۶

 

۸- زمین و ساختمانها(مترمربع):

زمینسالن تولیدکل انبارهاکل زیربنا
۷۲۰۰۱۱۴۵۲۹۰۲۰۶۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *