طرز تهیه گلوکز از نشاسته

طرز تهیه گلوکز از نشاسته

طرز تهیه گلوکز از نشاسته

طرح کامل تهیه گلوکز از نشاسته را با جزئیات در زیر مطالعه خواهید کرد:

۱- انواع تولیدات :

ردیف تولیدات مشخصات فنی ظرفیت اسمی
۱ گلوکز مایع مایع بی رنگ تا حداکثر زرد روشن شفاف با بریکس ۸۵-۸۰ با بسته بندی در بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی با مشخصات و ویژگیهای استاندارد ملی ایران به شماره ۶۲۱ ۲۱۶۰ تن

 

۲- فرآیند تولید :

 

۱) آماده سازی محلول نشاسته

۲) اسید زنی

۳) هیدرولیز

۴) خنثی سازی

۵) خنک کردن

۶) رسوب گیری

۷) فیلتر پرس اول

۸) رنگبری

۹) فیلتر پرس دوم

۱۰) تغلیظ

۱۱) سرد کردن

۱۲) جمع آوری محصول

 

۳- ویژگیهای فرآیند، نکات فنی و شرایط عملیاتی :

به منظورتولید گلوکزمایع می توان از دو روش آنزیمی و شیمیایی استفاده نمود. روش آنزیمی به دلیل گران بودن آنزیم و در دسترس نبودن آن توصیه    نمی گردد. روش شیمیایی بدلیل بهره جستن از تکنولوژی ساده و ارزان تر پیشنهاد می گردد. اساس فرآیند تولید گلوکز از نشاسته به روش شیمیایی هیدرولیز نشاسته در حضور اسید و درجه حرارت بالا و فشار بالا می باشد. دستگاهها در این خط تولید نیمه مکانیزه و اتوماتیک بدلیل گران بودن پیشنهاد نمی گردد. ابتدا محلول نشاسته تهیه می گردد سپس به آن اسید کلریدریک اضافه می گردد. بعد از اتمام مرحله هیدرولیز، اسید توسط کربنات سدیم خنثی می گردد و سپس نا خالصی های شربت گلوکز و رنگ آن طی مراحلی گرفته می شود در نهایت شربت گلوکز غلیظ گردیده و پس از سرد شدن        بسته بندی می گردد. (در بشکه یا تانکها جمع آوری می گردد) فرآیند تولید گلوکز، بر اساس هیدرولیز نشاسته به منو ساکاراید گلوکز پایه ریز گردیده است و بقیه مراحل فرآیند در واقع عملیات تکمیلی به منظور تهیه گلوکز مایع با ویژگیهای خاص آن می باشد. عمل هیدرولیز منجر به تجزیه مولوکولی پلی ساکارید به قسمتهای کوچکتر حاوی تعداد متفاوتی از واحد های منو ساکارید می گردد و چنانچه از شدت کافی برخوردار باشد ممکن است پلی ساکارید تبدیل کند. مراحل فرآیند شامل : (C۶H۱۰O۵)n+nH۲O nC۶ H ۱۲O۶

 

۱- آماده سازی محلول نشاسته

۲-  افزودن اسید

۳- هیدرولیز

۴- خنثی سازی

۵- رسوب گیری شربت گلوکز

۶- فیلترکردن شربت

۷- رنگبری شربت

۸- جدا سازی مابقی ناخالصی ها همراه پروتئین ها

۹- تغلیظ شربت

۱۰- سرد کردن شربت

۱۱- جمع آوری محصول گلوکز مایع غلیظ شده

 

۱- آماده سازی محصول نشاسته :

نشاسته را در مخزن می باشد در آب کاملاً حل می نمایند بعد از آماده شدن محلول نشاسته توسط پمپ به تانک اسید زنی هدایت می گردد غلظت این محلول توسط بومه سنج اندازه گیری می شود می بایستی درجه بومه ۲۰ باشد تا محلول به قسمت بعدی منتقل گردد.

۲- افزودن اسید :

در تانک اسید زنی به محلول نشاسته، ساید کلریدریک ۲% نرمال اضافه می گردد و توسط همزن، مخلوط می گردد و PH محلول به ۲/۲-۵/۱ می رسد. اوپراتور این بخش با آزمایش مرتب PH محلول، می تواند اجازه انتقال محلول را به بخش بعد بدهد در صورتیکه PH مابین ۸/۱-۲/۲ بود قابل قبول بوده و محلول آماده برای انتقال به کنورتور می باشد.

۳- هیدرولیز :

در داخل کنورتور صورت می گیرد، در این مرحله محلول نشاسته اسیدی حرارت داده می شود تا عمل هیدرولیز صورت گیرد و گلوکز حاصل گردد. حرارت این مرحله C ۱۴۱-۱۴۵۳ می باشد مدت زمان توقف در این مرحله ۱۵ دقیقه است و در انتهای این مرحله می بایستی تمامی تبدیل به گلوکز گردیده باشد.

۴- خنثی سازی اسید :

شربت هیدرولیز دارای PH پائین می باشد (۳=PH) می بایستی توسط کربنات سدیم خنثی گردد تا PH شربت ۵ برسد در این مرحله به منظور خنثی سازی از کربنات سدیم استفاده می گردد. کربنات سدیم اسید موجود در شربت را خنثی می سازد سپس حرارت شربت توسط سیکلون گرفته شده و به تانک     سر ریز منتقل می شود که در اینجا ناخالصی ها و پروتئین ها به سطح آمده و منعقد می گردند و محلول گلوکز از انتهای تانک خارج می گردد.

۵- رسوب گیری شربت گلوکز :

در داخل تانک عمل جداسازی ناخالصی ها و رسوب گیری توسط خاک دیاتومه صورت می گیرد.

۶- فیلتر کردن شربت :

توسط فیلتر پرس ناخالصی ها همراه با خاک تصفیه (دیاتومه) جدا می گردد. فیلتر پرس شامل تعدادی قاب و صفحه می باشد که روی صفحه ها پارچه فیلتر قرار دارد. بعد از عبور شربت هیدرولیز مخلوط شده با خاک پرلیت از داخل فیلتر پرس عبور کرده و ناخالصی ها و خاک جدا می گردد، پارچه های فیلتر نیز در انتهای کار توسط شستشو تمیز می گردد. و دوباره بر روی صفحه ها قرار می گیرد.

۷- رنگبری شربت :

بعد از عبور از فیلتر پرس مایع وارد تانک می گردد در این تانک به منظور رنگ بری کربن اکتیرو یا ذغال اکتیور اضافه می گردد و توسط همزن مخلوط می گردد تا رنگ زرد شربت تبدیل به بی رنگ شود. کربن مورد استفاده می بایستی به صورت پودر باشد و دقیقاً در محلول به حالت تعلیق درآید.

۸- جدا سازی مابقی ناخالصی ها و پروتئین ها :

این عمل در فیلتر پرس دوم صورت می گیرد. درواقع در این دستگاه عمل جداسازی ناخالصی ها و پروتئین ها تکمیل می گردد. درجه حرارت عمل فیلتر پرس c   ۸۵ می باشد.

۹- تغلیظ شربت :

از فیلتر پرس توسط پمپ به قسمت تغلیظ هدایت می شود تغلیظ در دستگاه اوپراتور صورت می گیرد در این دستگاه درجه حرارت مایع به ۹۵-۹۰ می رسد و به مدت ۱۵ دقیقه در آن توقف دارد اوپراتور دستگاهی است تحت خلاء (۷/۱۰ اتمسفر ) علت استفاده از این دستگاه به منظور تغلیظ و دیگری کاهش نقطه جوش محلول می باشد. در صورتیکه شربت گلوکز به مدت طولانی تحت حرارت قرار گیرد کاراملیزه شده و در نهایت محصول بد رنگ خواهد شد. شربت گلوکز تا ۸۰ درجه بریکس تغلیظ می گردد پس از این مرحله شربت گلوکز می بایستی سرد گردد تا کیفیت محصول حفظ گردد چرا که همانطور که گفته شد درجه حرارت در زمان طولانی گلوکز را آبی رنگ می نماید در آخرین مرحله شربت گلوکز غلیظ شده و سرد شده به تانکهای جمع آوری پمپ می گردد.

 

۴- مواد اولیه اصلی :

ردیف مواد اولیه اصلی مشخصات فنی مصرف سالیانه تأمین
۱ نشاسته ۲۱۸۱۶۰۰ کیلوگرم  
۲ اسید کلریدریک ۱۵۱۹۶ کیلوگرم  
۳ کربنات سدیم ۴۵۲۷ کیلوگرم  
۴ خاک پرلیت ۳۲۵۶۲ کیلوگرم  
۵ کربن اکتیو ۹۷۶۹ کیلوگرم  
۶ پارچه فیلتر ۹۱۰ متر  
۷ بشکه ۱۲۰۶ عدد  

 

۵- ماشین آلات و تجهیزات اصلی(فرآیند اصلی، آزمایشگاه و تعمیرگاه) :

ردیف ماشین آلات و تجهیزات مشخصات فنی تعداد تأمین
۱ کنورتور ۲×۱×۷ متر ۱  
۲ سیکلون خلاء قطر cm ۷۰ ارتفاع cm  ۲۳۰ ۱  
۳ اواپراتور عرض ۱۲۰ طول ۷ ارتفاع ۵۰/۱ ۱  
۴ فیلتر پرس طول ۲۰  عرض ۸۰ ارتفاع ۱۲۰ ۱  
۵ دستگاه وکیوم طول ۳۰۰ عرض ۱۵۰ ارتفاع ۲۵۰ ۱  
۶ مخازن استیل قطر ۱۵۰ ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر ۱  
۷ تابلو برق ۲  
۸ پمپ لوله و اتصالات استیل خط تولید ۱  

 

۶- تعداد کارکنان :

مدیریت کارشناسی تکنسین کارگرماهر کارگرساده کل کارکنان
۱ . ۴ ۹ ۷ ۲۹

 

۷- کل انرژی مورد نیاز :

توان برق(کیلووات) آب روزانه(مترمکعب) سوخت روزانه(گیگاژول)
۶۷ ۲۹ ۱۹۹

 

۸- زمین و ساختمانها (مترمربع) :

زمین سالن تولید کل انبارها کل زیربنا
۴۶۰۰ ۳۹۰ ۶۸۰ ۱۳۲۵

 مهدی زاهدی اول 

جهت مشاهده سایر طرح های صنعتی

دیدگاهتان را بنویسید