بورس و شرکتهای استان تهران

•در عصر حاضر بازارهای مالی با بر عهده گرفتن تامین مالی بنگاههای اقتصادی، وظیفه پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد را بر عهده داشته و نقش پر رنگی در توسعه و رشد پایدار اقتصادی کشورها ایفا می کنند.

•این جایگاه بازارهای مالی در اقتصادی که در راستای چرخش سیستم تامین مالی اغلب کشورها از بانک محوری به بورس محوری شکل گرفته است موجب شده تا روز به روز با توسعه بیش از پیش ابعاد بازار سرمایه برای پاسخگویی به انواع نیازهای تامین مالی در کشورهای مختلف روبه رو باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید