سفیران باران

مصاحبه با رادیو ایران برنامه ایران امروز

دعوت به دهمین رویداد بدون توقف (نان استاپ)

چهارمین مراسم امین الضرب دی ماه ۱۳۹۸

نهمین رویداد بدون توقف (نان استاپ)

ورود استارتاپ ها به اتاق بازرگانی

مطالبه جوانان از اتاق بازرگانی

رویدادی برای تبادل نظر بین جوانان در سفیران باران

همه سوار یک کشتی هستیم

جمعیت جوانان کارآفرین

صنایع کوچک در کشور ما به چه تحولاتی نیاز دارد؟ – بخش دوم