کلیات آیین نامه کمیسیونها در هیات مدیره انجمن مورد بررسی قرار گرفت

اعضای شورای مشورتی موقت، آییننامه پیشنهادی خود را برای تشکیل کمیسیونهای انجمن جوانان استان تهران، به
هیات مدیره این انجمن تقدیم کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن جوانان استان تهران، در جلسه اخیر هیات مدیره این انجمن (مورخ ۳مرداد
) ۷۹که با حضور ۸عضو اصلی و یک عضو علیالبدل هیاتمدیره، بازرس علی البدل انجمن و ۵نفر از اعضای شورای
مشورتی موقت تشکیل شد، کلیات آییننامه پیشنهادی کمیسیونها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه اعضای
هیات مدیره سئوالهای خود را در مورد بندهای آییننامه پیشنهادی مطرح کرده و اعضای شورای مشورتی دلایل خود را
برای پیشنهاد هر بند ارایه کرد.
پس از حدود دو ساعت بحث و گفتگو در مورد محتوای آییننامه، مقرر شد با هدف تسریع بخشیدن به فرآیند تشکیل
کمیسیونها، موضوع بررسی و تصویب آییننامه در یک جلسه فوقالعاده هیاتمدیره دراوایل هفته آتی
در دستور کار قرار بگیرد.همچنین تاکید شد شورای مشورتی موقت باید تا روز چهارشنبه دهم مردادماه نسبت به
عضوگیری و تشکیل اولین جلسه هر کمیسیون اقدام کند. مقرر شد اعضای شورای مشورتی ، لیست اعضای هر کمیسیون
را به تفکیک و با توجه به فرمهای آنلاین تکمیل شده تا ۵مرداد، به هیئت مدیره ارائه دهند.
در اولین جلسه هر کمیسیون نیز طبق مصوبه هیات مدیره، فرآیند انتخاب رئیس، نائبرئیس و دبیر هر کمیسیون
انجام میشود. انتخابات تعیین ارکان کمیسیونها توسط یک هیات سه نفره شامل یک نفر نماینده هیاتمدیره و مسنترین
و جوانترین اعضای هر کمیسیون برگزار میشود. بنابراین لازم است که اعضای کمیسیونها با به همراه داشتن کارت
بازرگانی در اولین جلسه کمیسیون ثبت نامی خود شرکت فرمایند.
در این جلسه رئیس و اعضای هیاتمدیره انجمن از تلاشهایی که هر هفت عضو شورای مشورتی موقت برای تدوین
آییننامه اولیه به خرج دادند، قدردانی و ابراز امیدواری کردند که این احساس مسئولیت در میان اعضای انجمن و همراهی
با هیاتمدیره همچنان ادامه داشته باشد. اعضای شورای مشورتی موقت نیز در پایان از هیاتمدیره انجمن بابت سپردن
تدوین آییننامه به نمایندگان اعضای انجمن و ایجاد فضای مشارکت و تعامل بین اعضا تشکر کردند.
روابط عمومی انجمن جوانان استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید