معمای فساد (راهکارهای مقابله با زنجیره پلیدی)

فساد یکی از معضلات جوامع مختلف است که در طول تاریخ وجود داشته و امروز نیز با ضعف و شدت تقریبا در تمامی کشورها قابل مشاهده است. اما این پدیده از پیچیدگی های بسیاری برخوردار است و دلایل سیاسی، اقتصادی، جامعه شناختی و روانشناختی مختلف در شکل گیری و تداوم آن نقش دارد. ضمن آنکه در طول تاریخ وقتی فساد به اوج می رسد و همه ی عرصه ها را در برمی گیرد (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و …) حکومت ها با چالش مواجه شده و اغلب دچار فروپاشی می شوند. با توجه به پیچیدگی های این پدیده ی اجتماعی که در جامعه ی ایران و بسیاری دیگر نهادینه شده و به عنوان سدی در برابر توسعه عمل می کند، پژوهشگر و نویسنده ی کتاب جناب آقای دکتر داریوش مهاجر در کتاب معمای فساد به پیشینه تاریخی، دلایل شکل گیری، علل تداوم، عوارض و نتایج آن و بسیاری دیگر پرداخته است.

دیدگاهتان را بنویسید