درباره مس کومه صنعت

شرکت مس کومه صنعت با شماره ثبت ۲۸۶۷۰۸ در استان تهران به ثبت رسیده است.

سرمایه گذاری در امور تجاری اعم از تولیدی، خدماتی، بازرگانی و مالی در قالب شرکت های تجاری، نمایندگی ها، شعب و هرگونه مشارکت مدنی و کنسرسیون معمول در قوانین تجاری ایران بطور مستقیم و غیرمستقیم اعم از ایجاد خرید سهام یا دارائی شرکت ها در داخل و خارج از ایران با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی می باشد.

www.meskome.com

دیدگاهتان را بنویسید