انجمن جوانان کارآفرین استان تهران

وظایف انجمن جوانان کارآفرین استان

وظایف انجمن جوانان کارآفرین استان

برگزاری کمیسیون آینده پژوهی انجمن جوانان کارآفرین

پنجمین کمیسیون کسب و کارهای نوین، دانش بنیان و استارت آپ انجمن جوانان کارآفرین

کمیسیون توسعه تجارت انجمن جوانان

دومین نشست کمیسیون صنعت، معدن تجارت انجمن جوانان کارآفرین استان تهران

اولین مجمع عمومی سالیانه انجمن جوانان کارآفرین استان تهران در محل ساختمان شماره ۳ اتاق تهران سالن امین الضرب برگزار شد.

انتخابات اتاق بازرگانی استان تهران و جمعی از اعضای انجمن جوانان

حضور اعضای هیات مدیره انجمن جوانان کارآفرین در همایش صادرکنندگان برگزیده استان تهران

گزارش تصویری انجمن جوانان

نشست اعضای هیات مدیره و کمیسیون دانش بنیان انجمن جوانان کارافرین با عضو هیات مدیره و ناظر اعتباری بانک رفاه در خصوص سرمایه گذاری در حوزه کسب و کارهای نوین