توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید

مصاحبه با رادیو ایران برنامه ایران امروز

دیدار نوروزی انجمن روغن نباتی

مصاحبه با شبکه تلویزیونی قزاقستان-۲

کارن کراد

باشگاه کسب و کار دانش بنیان

افتتاح باشگاه کسب و کار دانش‌ بنیان (باکس)

مصاحبه با شبکه تلویزیونی قزاقستان

مجمع عمومی سالیانه کنفدراسیون صنعت

افطاری انجمن روغن نباتی

نگاهی تحلیلی به چالش قیمت در صنعت روغن نباتی